<< На главную страницу

Обратный словарь испанского языкаA   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
Всего слов, оканчивающихся на "I": 235
Написание в прямой транскрипцииНаписание в обратной транскрипции
aiia
chaiiahc
relaiialer
paipaiiapiap
saiias
taiiat
AltaiiatlA
uaiiau
ObiibO
Abu-DabiibaD-ubA
alibiibila
NairobiiboriaN
ubiibu
cediidec
vediidev
candiidnac
dandiidnad
lipendiidnepil
indiidni
jaguarondiidnoraugaj
mapamundiidnumapam
totilimundiidnumilitot
tutilimundiidnumilitut
titirimundiidnumiritit
BurundiidnuruB
jerseiiesrej
fifiifif
tifitifiifitifit
ChofiifohC
cachiihcac
lambiachiihcaibmal
machiihcam
quimachiihcamiuq
taunachiihcanuat
güisclacuachiihcaucalcsiüg
macuachiihcaucam
guachiihcaug
ñachiihcañ
quechiihceuq
caichiihciac
chichiihcihc
jichiihcij
jarichiihciraj
fifirrichiihcirrifif
vichiihciv
anchiihcna
ñonchiihcnoñ
aunchiihcnua
agunchiihcnuga
ochiihco
SochiihcoS
cochiihcoc
carchiihcrac
fuchiihcuf
chuchiihcuhc
chiuchiihcuihc
DelhiihleD
jiij
FidjiijdiF
albirijiijiribla
cuijiijiuc
kakiikak
NagasakiikasagaN
HelsinkiiknisleH
turkiikrut
skiiks
MaliilaM
caliilac
tecaliilacet
álcaliilaclá
teocaliilacoet
teucaliilacuet
KigaliilagiK
ChaliilahC
raliilar
sefliilfes
PiliiliP
agilimógiliiligómiliga
miliilim
trípiliilipírt
gárboliilobrág
caracoliilocarac
colicoliilociloc
rampagoliilogapmar
noliilon
panoliilonap
poliilop
TrípoliilopírT
metrópoliilopórtem
neroliiloren
pároliiloráp
rosoliilosor
alatliiltala
noctliiltcon
miztliiltzim
culiiluc
lapislázuliiluzálsipal
miim
guramiimarug
ñamiñamiimañimañ